KRÓLESTWO DREAMLAND

S E J M

   Sejm jest jednym z ważniejszych organów państwa w zakresie władzy ustawodawczej, jego podstawowym zadaniem jest uchwalanie ustaw.   

   Posłowie wybierają ze swego grona Prezydium - Marszałka Sejmu i wicemarszałka. Marszałek reprezentuje Sejm, stoi na straży jego praw i godności, zwołuje posiedzenia Izby i przewodniczy jej obradom, nadaje bieg inicjatywom ustawodawczym - funkcje Marszałka Sejmu pełni hr.Marcin